bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 11.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści klauzuli.

RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: 22 623 17 17, 22 623 20 89),
b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii we Wrocławiu ( adres siedziby: ul. Januszowicka 48, 53-135 Wrocław, kontakt e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl ),
c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Polkowicach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach ( adres siedziby: ul. Górna 3/3, 59-100 Polkowice, kontakt e-mail: polkowice@wroc.wiw.gov.pl , Tel: 76 845 60 16).

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl , tel. 22 623 24 81,
b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu : iod@wroc.wiw.gov.pl ,
c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Polkowicach : iod@piw.polkowice.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a w szczególności na podstawie:
• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
• Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
• Ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
• Ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
• Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9) Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 11.07.2018
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 11.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 079