bip.gov.pl
A A A K

RODO

Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach z siedzibą: ul.Górna 3/3, 59-100 Polkowice;

2. Z Administratorem można się kontaktować:
• telefonicznie pod numerem: 76 845 60 16;
• mailowo na adres skrzynki: polkowice.piw@wetgiw.gov.pl

3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
• w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Państwo zwracacie się do Administratora.

6. Państwa dane mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe wyłącznie dla Administratora.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.Opublikował: Grzegorz Kowalik
Publikacja dnia: 18.06.2020
Podpisał: Grzegorz Kowalik
Dokument z dnia: 11.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 228